loading

Hospital bed, commode chair convertible wheelchair kerusi roda

Our Price
RM 2,996.00
Shipping
From Bukit Mertajam, Perai, Butterworth, Georgetown / Penang
Please select option below

X

Quantity
- +
1 left
ItemID
177534940
Ship To
Only Peninsular ,Ship By: Courier Services,Normal Post
Views
319
Available Quantity
1
rehabsupply
Since 16 Jun 2014

Feedback Score
: 81+
Positive Feedback
: 98.80%
Total Product
: 814
NetPay
Buyer Protection Program
Payments are covered by BPP (Learn More)
Item Specification
 • Report
 • Model / SKU :
  Conditions : New

  Product Description


  Hospital bed, commode chair convertible wheelchair kerusi roda

  FREE SHIPPING WITHIN PENINSULAR MALAYSIA! Sabah & Sarawak need special arrangement for shipment.

  Convertible hospital bed wheelchair
  Katil hospital kerusi roda
  ¿Éת“QÒ½Ôº´²ÂÖÒÎ

  code : H7UKR4   
   
   

   
   
   
     Specifications


  Dimensions: 2060 (900) 720 × 550 (L × W × bed height)
  ¡ï bed surface can widen narrowed, widened for 2060 × 800mm the narrowing is 2060 x 700mm.
  ¡ï bed widening and narrowing of the barricades can upright and drooping. Under the bed with a can brake caster can move freely in the ranks smothering, narrowing after.
  ¡ï back bed surface automatically steam Spring, adjustable from 0-80 degrees, and hand-foot bed the bent knees bits can rise 0-30 degrees anywhere, foot bed surface lines and illustrate pin lock.

  ¡ï hand automatic conveyor toilet, patients need to urinate, pull the handle outward, counterclockwise rotation after straightening will automatically open the manhole cover, toilet sent to patients with hip rotation in the opposite direction after the toilet can be sent, will manhole cover also will be closed.
  · Hand made of high-carbon steel, foldable, with dual-limit protection device, light and comfortable operation.
  · Bed steel strips design, overall steel spray
  ¡ï with transfusion belts, hangers, table, Users table to dining, drinking tea, reading, writing, and very convenient.
  ¡ï bed with casters can be moved into a wheelchair, and brakes.  ÍâÐͳߴ磺2060×£¨900£©720×550£¨³¤×¿í×´²Ãæ¸ß£© 
  ¡¡¡¡¡ï´²ÃæÄܼӿí±äÕ­£¬¼Ó¿íΪ2060×800mm£¬±äÕ­ºóΪ2060×700mm. 
  ¡¡¡¡¡ïÎÞÂÛ´²Ãæ¼Ó¿íºÍ±äÕ­£¬»¤À¹¶¼ÄÜÖ±Á¢ºÍÏ´¹¡£´²µ×ÅäÓпÉɲ³µÊ½ÍòÏòÂÖ£¬¿ÉÔÚ¾ÓÖÏÄÚÈÎÒâÒƶ¯£¬±äÕ­ºó¿É³öÈëÃÅàí¡£ 
  ¡¡¡¡¡ï±³Î»´²Ãæ²ÉÓÃ×Ô¶¯Ê½Æûµ¯»É£¬¿ÉÔÚ0-80¶Èµ÷½Ú£¬²¢×㲿´²ÃæÊÖҡʽÇüÍÈλ¿ÉÉÏÉý0-30¶ÈÈÎÒâλÖã¬×㲿´²Ãæ²ÉÓòûÏßÏúËø¡£ 
  ¡¡¡¡ 
  ¡¡¡¡¡ïÊÖҡʽ×Ô¶¯ÊäËͱãÆ÷£¬²¡ÈËÐè´ó¡¢Ð¡±ãʱ£¬½«ÊÖ±úÏòÍâÀ­£¬µ÷Ö±ºóÄæʱÕë·½Ïòת¶¯£¬±ã¿×¸Ç×Ô¶¯´ò¿ª£¬Í¬Ê±±ãÆ÷Ë͵½²¡ÈËÍÎÏ£¬Óú󷴷½Ïòת¶¯£¬±ãÆ÷¼´¿ÉËͳö£¬±ã¿×¸ÇÒ²ËæÖ®¹Ø±Õ¡£ 
  ¡¡¡¡·ÊÖÒ¡°Ñ²ÉÓøß̼¸ÖÖƳɣ¬¿ÉÕÛµþ£¬²¢´øÓÐË«¼«ÏÞ±£»¤×°Ö㬲Ù×÷Çá±ã×ÔÈç¡£ 
  ¡¡¡¡·´²Ãæ¸Ö°åÌõʽÉè¼Æ£¬ÕûÌå¸ÖÖÆÅçËÜ 
  ¡¡¡¡¡ï²¢ÅäÓа²È«´ø¡¢ÊäÒºµõ¼Ü¡¢²Í×À£¬Ê¹ÓÃÕß¿ÉÓòÍ×ÀÀ´¾Í²Í¡¢Òû²è¡¢¿´Ê顢д×ֵȣ¬·Ç³£·½±ã¡£ 
  ¡¡¡¡¡ï´²µ×ÅäÓÐÍòÏò½ÅÂÖÄÜÒƶ¯±ä³ÉÂÖÒΣ¬²¢ÓÐɲ³µ×°Öᣠ  Features


  The product is currently the most complete home (medical) care beds, can not only achieve the supine Banwo, sitting form, but also to meet the patient shampoo, foot, urine and other day-to-day care needs. And with the infusion stand, tables and other standard accessories to meet patient care needs, and also reduce the pressure of care, reduce the burden on caregivers ^ _ ^

  The bed is designed for the special needs of life can not take care of patients, the disabled, critically ill patients, paralyzed, to solve the long-standing common patient toilet, eat, move, read, write, and entertainment is difficult, and many other problems. And meet the patient's physical and psychological requirements, improve the the rehabilitation force, greatly reducing the burden of care. Wheelchair-design, the patient lying on the bed can be adjusted supine, semirecumbent sit straight three positions. You can also adjust the angle of the leg; patients can also read in bed, writing, dining with the design of the toilet cubicle at people in bed, urine. Its user-friendly design, to solve a series of difficult care problems.


  ¸Ã²úÆ·ÊÇÄ¿Ç°¹¦ÄÜ×îΪÆëÈ«µÄ¼ÒÓã¨Ò½Óã©»¤Àí²¡´²£¬²»½ö¿ÉÒÔʵÏÖƽÎÔ¡¢°ëÎÔ¡¢¶Ë×øµÈÐÎ̬£¬¸ü¿ÉÒÔÂú×㻼ÕßÏ´Í·¡¢Ï´½Å¡¢´óС±ãµÈÈÕ³£»¤ÀíÐèÒª¡£²¢ÅäÓÐÊäÒº¼Ü¡¢²Í×ÀµÈ±ê×¼Åä¼þ,¿É·½±ãµÄÂú×㻼ÕߵĻ¤ÀíÐèÒª,¸üÄܼõÇỤÀíѹÁ¦£¬¼õÇỤÀíÈËÔ±µÄ¸ºµ£^_^

  ¸Ã´²ÊÇÕë¶ÔÉú»î²»ÄÜ×ÔÀíµÄ²¡ÈË¡¢²Ð¼²ÈË¡¢Î£Öز¡ÈË¡¢Ì±»¾²¡È˵ÄÌØÊâÐèÒª¶øÉè¼ÆµÄ£¬½â¾öÁ˳¤ÆÚÒÔÀ´ÆÕ±é´æÔڵIJ¡ÈË´óС±ã¡¢³Ô·¹¡¢Òƶ¯¡¢¿´Ê顢д×Ö¡¢ÓéÀÖÄѵȶ෽ÃæµÄÎÊÌâ¡£²¢Âú×㻼ÕßÉúÀíºÍÐÄÀíÉϵÄÒªÇó£¬Ìá¸ß¿µ¸´Á¦£¬´ó´ó¼õÇỤÀí¸ºµ£¡£ÂÖÒÎʽµÄÉè¼Æ£¬²¡ÈËÌÉÔÚ´²ÉÏ¿ÉÒÔµ÷½ÚƽÎÔ¡¢°ëÎÔ¡¢Ö±×øÈýÖÖ×ËÊÆ¡£»¹¿ÉÒÔ¶ÔÍȲ¿µÄ½Ç¶È½øÐе÷½Ú£»²¡ÈË»¹¿ÉÒÔÔÚ´²ÉÏ¿´Ê顢д×Ö¡¢¾Í²Í£¬´øÓбã²ÞµÄÉè¼Æ£¬ÈÃÈË»¹¿ÉÒÔÔÚ´²ÉÏ´ó¡¢Ð¡±ã¡£ÆäÈËÐÔ»¯µÄÉè¼Æ£¬½â¾öÁËһϵÁл¤ÀíÄѵÄÎÊÌâ¡£
   
   
   

  Easy care:
  The very convenient sit-ups or cleaning the lower part of the can, pull out the handle and shake the handle potty automatically enters or exits the patients with hip, removed after potty, hand restitution. Comes with a drip stand, table surface, and seat belts to meet the needs of different situations. Whether in any posture, patients can feces and urine.
  Shampoo footbath device on the basis of the multi-function products nursing bed, solve the problem of clean personal hygiene. Can not get out of bed suitable for elderly patients or inconvenience to get out of bed, they rest, treatment, and care services for travel and daily life must be, to improve the standard of care, improve the patient's quality of life, especially for families, communities, health care institutions, nursing homes, elderly disease hospital use.
   
   
  ÇáËÉ»¤Àí£º
  ÑöÎÔÆð×ø Ê®·Ö·½“±ã”»òÇåϴϲ¿¾ù¿É£¬ÏòÍâÀ­ÊÖ±ú²¢Ò¡¶¯ÊÖ±ú£¬±ãÅè»á×Ô¶¯½øÈë»òÍ˳ö²¡ÈËÍÎÏ£¬±ãºóÈ¡³ö±ãÅ裬ÊÖÒ¡¼´»Ö¸´Ô­×´¡£ÁíÅäÓÐÊäÒº¼Ü£¬²Í×ÀÃ棬²¢ÉèÓа²È«´ø£¬Âú×㲻ͬÇé¿öÐèÒª¡£ÎÞÂÛÔÚÈκÎ×ËÊÆʱ£¬»¼Õß¾ù¿É´óС±ã¡£
  ¸Ã²úÆ·¶à¹¦ÄÜ»¤Àí´²µÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ôö¼ÓÁËÏ´Í·Ï´½Å×°Ö㬽â¾öÁËÇåÏ´¸öÈËÎÀÉúµÄÎÊÌâ¡£ÊÊÓÃÓÚ²»ÄÜÏ´²»ò²»±ãÏ´²µÄÀÏÄ겡ÈË£¬ÎªËûÃÇÌṩÐÝÑø¡¢ÖÎÁÆ¡¢³öÐм°ÈÕ³£Éú»î±ØÐëµÄÌØ»¤·þÎñ£¬Ìá¸ß»¤Àíˮƽ£¬¸ÄÉƲ¡ÈËÉú»îÖÊÁ¿£¬ÌرðÊʺϼÒÍ¥¡¢ÉçÇøÒ½ÁÆ»¤Àí»ú¹¹¡¢ÑøÀÏÔº¡¢ÀÏÄ겡ҽԺʹÓá£

  *³¤ÆÚÎÔ´²»¼Õߵĸ£Òô£¡ 
  ¡¡¡¡¿ÉÏ´Í·Ï´½ÅµÄ»¤Àí´²£¡Óл¤À¸£¡Óбã¿×£¡¿É±ä³ÉÂÖÒΣ¡¿É±ä³É²Í×À£¡ 
  ¡¡¡¡ÇáËÉ»¤Àí£¬Ñö¡¢ÎÔ¡¢Æð¡¢×ø£¬Ê®·Ö·½“±ã” 
   
   
   
   
  We have many types of wheelchair:
   
   

  CLICK ON wheelchair photo for more details or placing order:


  CLICK ON wheelchair photo for more details or placing order:   

   

  Electric wheelchair µç¶¯ÂÖÒÎ Kerusi roda elektrik

  Electric wheelchair µç¶¯ÂÖÒÎ Kerusi roda elektrik
   
   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
   

   

   

  Convertible hospital bed commode wheelchair

   

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

   

  Alunium lightweight reclining wheelchair

   
   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

     
   

  Luxury ultra lightweight wheelchair <> 11 kg

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


   

  CP wheelchair for spastic child

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order 
   

   
   
   

   

  Aluminium super lightweight wheelchair foldable backrest <> 11.5kg KY

   
   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


     
   

  Major Buggy for spastic child

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
     
   
   
   

  Deluxe reclining commode wheelchair

   

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


   

  Transit chair super light weight 9.7kg

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
     
   
   
   

  Travel wheelchair ÂÃÐÐÂÖÒÎ Kerusi roda melancong

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


     
   

  Foldable backrest light weight wheelchair 14kg

  Foldable backrest light weight wheelchair 14kg
   
   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

   

   

   

  Most economic wheelchair

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
     
   
   

  Light weight transit chair 11.8kg

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


     
   

  Quick release foldable backrest lightweight wheelchair

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

     
   

  Pneumatic tyre wheelchair

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
     
   
   

  Heavy duty double cross bar wheelchair

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
     
   
   
   

  Semi reclining commode wheelchair

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
     
   
   

  Semi lightweight wheelchair

   

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


   

  Chromed wheelchair

  Chromed wheelchair
   
   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
  Detachable wheelchair   
       
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


   

  Super wide seat wheelchair <> 58cm

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

     
   
   

  Commode wheelchair

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

     
   

  Solid tyre wheelchair

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.

   
     
   
   

  Elevating wheelchair ¹Ç¿ÆÂÖÒÎ & ½Å‚ûÂÖÒÎ Kerusi roda orthopedic

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.


   
   

  Deluxe wheelchair

   
    
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order

     
   
   
   

  Aluminium wheelchair äXÑu ÂÖÒÎ

   

   
  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order


   
   

  Wide seat wheelchair <> 55cm

  Wide seat wheelchair <> 55cm
   
   

  Click on wheelchair photo above for more pictures and details.
  Click HERE to place order
   

   
   
   

  CLICK ON wheelchair photo for more details or placing order:

   
  CLICK ON wheelchair photo for more details or placing order:   
   
   
   
   
   
   
  We have more than 12 types of hospital beds:
   
  1. Hospital bed electric five functions
  Î幦Äܵ綯ҽԺ´²
  Katil hospital elektrik 5 fungsi
   
   
   
   
   
  Click the following link for more photos and details:
  Click the following link to check price:
   
   
   
  2. Hospital patient bed electric three functions including High-Low
  Èý¹¦Äܵ繦ҽԺ´² Õûˆ´²Ãæ¿Éµ÷¸ßµÍ
  Katil pesakit elektrik 3 fungsi boleh laras tinggi rendah
  Click the following link for more photos and details:
  Click the following link to check price:
   
   
  3. Homecare bed electric two functions
  µç¶¯×oÀí´²¶þ¹¦ÄÜ
  Katil pesakit elektrik 2 fungsi
   
   
   
   
   
   
  4. Hospital bed multi functions
  ¶à¹¦ÄÜÒ½Ôº´²
  Katil hospital banyak fungsi
  This bed can convert to hospital bed, commode chair and wheelchair.
  ´Ë´²ÄÜת“Q³É ¼Ò¾Ó´² Ò½Ôº´² ×øŽúÒÎ ¼° ÂÖÒÎ
  Katil ini senang diubah menjadi katil pesakit, kerusi tandas dan kerusi roda.
   
   
  5. Hospital bed HI-LO manual three functions
  Èý¹¦ÄÜ ÊÖ¶¯ Ò½Ôº´² Õûˆ´²Ãæ¿ÉÕ{¸ßµÍ
  Katil hospital 3 fungsi boleh laras tinggi-rendah
   
   
  6. Deluxe ABS Hospital bed manual two functions
  ºÀ»ª ¶þ¹¦ÄÜ ÊÖ¶¯ Ò½Ôº´² ABS´²î^´²Î²°å
  Katil hospital 2 fungsi ABS mewah
  This deluxe hospital bed comes with abs head board, abs foot board, aluminium collapsible side rails, silent castor wheels and a attach overbed table.
  ºÀ»ª°æÊÖ¶¯¶þ¹¦ÄÜ´², ÅäÓÐABS ´²î^¼°´²Î²°å, äXºÏ½ð×o™Ú, ìoÒôÂÖÒÔ¼°ßB´²²Í×À.
   
   
   
   
  7. ABS homecare bed manual two functions
  ¶þ¹¦ÄÜ ÊÖ¶¯ ¼Ò¾Ó×oÀí´² ABS´²î^´²Î²°å
  Katil rumah pesakit 2 fungsi ABS
  This hospital bed comes with abs head board, abs foot board, aluminium collapsible side rails and silent castor wheels
  ÊÖ¶¯¶þ¹¦ÄÜ´², ÅäÓÐABS ´²î^¼°´²Î²°å, äXºÏ½ð×o™Ú, ìoÒôÂÖ
   
   
   
  8. Standard Hospital bed manual two functions
  ¶þ¹¦ÄÜ ÊÖ¶¯ ˜ËœÊÒ½Ôº´²
  Katil hospital 2 fungsi piawai
  This standard hospital bed comes with abs side rails and castor wheels.
  ±êœÊÊÖ¶¯¶þ¹¦ÄÜ Ò½Ôº´², ÅäÓÐ×o™Ú,ÆÕͨÂÖ.
  Katil ini adalah serupa dengan katil-katil pesakit yang digunakan di hospital kerajaan.
   
   
   
   
  9. Economic Hospital bed manual two functions
  ¶þ¹¦ÄÜ ÊÖ¶¯ ¾­¼Ã ÀÏÈËÔº´² Ò½Ôº´²
  Katil rumah orang tua 2 fungsi ekonomi
  This economic hospital bed or old folk house bed comes with side rails.
  ¾­¼ÃÊÖ¶¯¶þ¹¦ÄÜ Ò½Ôº´², ÅäÓÐ×o™Ú.
  Katil ini mempunyai side rails.
   
   
   
  10. ABS hospital bed manual single fowler.
  ÊÖ¶¯†Î“u´² ¼Ò¾Ó×oÀí´² ABS´²î^´²Î²°å
  Katil rumah pesakit ABS satu lipat
  This single fowler hospital bed comes with abs head board, abs foot board, side rails and silent castor wheels
  ÊÖ¶¯†Î¹¦ÄÜ´², ÅäÓÐABS ´²î^¼°´²Î²°å, èF×o™Ú, ìoÒôÂÖ.
   
   
   
  11. ABS nursing bed manual single fowler.
  ÊÖ¶¯†Î“u´² ¼Ò¾Ó×oÀí´² ABS´²î^´²Î²°å
  Katil rumah pesakit ABS satu lipat
   
  This single fowler hospital bed comes with abs head board, abs foot board and silent castor wheels.
  ÊÖ¶¯µ¥¹¦ÄÜ´², ÅäÓÐABS ´²î^¼°´²Î²°å, ìoÒôÂÖ.
  Click the following link to check price:
   
   
   
  12. Hospital bed nursing bed manual single fowler.
  ÊÖ¶¯†Î“u´² ¼Ò¾Ó×oÀí´²
   
   
   
   
   
  Katil rumah pesakit satu lipat.
  This single fowler hospital bed comes with side rails.
  ÊÖ¶¯†Î“u´², ÅäÓÐ×oÀ¸.
   
   
   
  13. Economic hospital bed manual single fowler.
  ÊÖ¶¯†Î“u´² ¼Ò¾Ó×oÀí´²
  Katil rumah pesakit satu lipat.
  This single fowler hospital bed is without side rails and castor wheels.
  ÊÖ¶¯†Î“u´², ›]ÓÐ×oÀ¸¼°ÂÖ×Ó.
   
   
   
  14. Basic hospital bed manual single fowler without crank.
  ÊÖµ÷†Î“u´² ¼Ò¾Ó×oÀí´²
  Katil pesakit satu lipat.
  This single fowler hospital bed is without crank, side rails and castor wheels.
  ÊÖ¶¯†Î“u´², ›]ÓÐÊÖ“u±ú, ×oÀ¸¼°ÂÖ×Ó.
   
   
   
  15. Hospital bed accessories.
  Ò½Ôº´² ¼Ò¾Ó×oÀí´² Åä¼þ
  Alat-alat katil pesakit satu lipat.
  The accessories including:
  1. Cell type ripple mattress —l×´Ô¤·ÀÈ쯏´²‰|
   
   
   
  2. Bubble type ripple mattress ÅÝ×´Ô¤·ÀÈ쯏´²‰|
   
   
   
  3. Waterproof hospital bed mattress ·ÀˮҽԺ´²´²Èì
   
   
   
   
  4. Overbed table ´²ÉϲÍ×À
   
   
   
   
  5. Bedside locker ´²±ß™™
   
   
   
   
  6. Ward screen ·Ö¸ô²¼ºŸ
   
   
   
   
  7. Aluminium collapsible side rails äXºÏ½ð×o™Ú
   
   
   
   
  8. Steel side rails èF×oÀ¸
   
   
   
   
  9. Monkey pulley ÖúÆð´²·öÊÖ
   
   
   
   
  10. Castor wheel ÆÕͨÂÖ
   
   
   
   
   
  11. Silent castor wheel ìoÒôÂÖ
   
   
   
   
  12. Drip stand µãµÎ¸Ë
   
   
   
   
  Ìì Ìì µÍ ƒr . . .

  Everyday low price …
   
  ÎÒ‚ƒµÄƒråX,•þÁîÄúé_ÐĵÄ΢Ц!

  ±ÈÒ»ÏÂÎÒ‚ƒµÄƒråX,Äú•þÓÐÒâÁϲ»µ½Ö®ó@ϲ.
   
  Bandingkan harga kami, anda akan dapat harga barang yang paling rendah.
  Mudah cari hospital bed murah di Lelong .com .my
  ÎÒ‚ƒµÄÁãÊ۵꿿½ü ™‰³Ç ´óɽÄ_ ±±º£ ±±Àµ צÒÄ ¸ßœY ¼ª’Qµ× ÈÕÂ䶴 ²£Á§³Ø»¬ µ¤ÈÞÎäÑÅ QÁù°Ý Q¶¼Æ^ †ÒÀµ­ ¸¡Á_ ¹«°Å Q¶¼¶¡ÒË ÉýÆìɽ °lÁÖ Ð¹Ø×нŠÎ伪¶¡ÑÅ Qµ±¶¡ÒË Î伪Ã×ÑÅ µ­ãë а°Î ˫ϪQ¼× ÍþÊ¡ Íþ±± ÍþÖÐ ÍþÄÏ ñRÕÂÎäĪ ´òÎô °ë·µê ƽ°²´å ¸ß°ÍÈýÈf °ØÄ쵯 ¸ß°ÍžõÈê Ã÷¹âµÎµÎ ±¾ÄÇÒ² ˫ϪÀïÎä Å£ºÓ´å¹â´ó ˫Ϫ°¢À­ Èý°ÍÑë ˫Ϫ¸¡ÓÍ À­ÈÇžõÀ­ Æû܇³Ç ÈḮ Q¶¼¼ÓÍå ¼×’Qµ× ÂóÂüÕä QÑÛÈǬ” Q–|ÆÒ ÎäÀ­±Ø ¼ª´ò ¾ÓÁÖ ÈAÁá ëpϪ´óÄê ô”ÄË ¶ÀÁ¢º£žI Q¿¨°¢ÀË ¹Å°å ¹ÏÀ­¼ªµ× ÅùìZ °ÍÀïÎÄ´ò QÑÛÉ«º£ ¹Å˜Ç ½Çî^ ¹ÏÀ­¹Å˜Ç ̫ƽ.
  Íø¹º ¿ìÓÊ ÖÁ È«ñR: ²£Á§ÊС¢¼ª´ò¡¢™‰³Ç¡¢¼ªÌmµ¤¡¢ÅùìZ¡¢Ñ©ÌmÝ­¡¢¼ªÂ¡Æ¡¢¶¡¼ÓÅ«¡¢Åìºà¡¢É­ÃÀÌm¡¢ñRÁù¼×¡¢É³°Í¡¢É°“ÆÔ½¡¢ñRíÎ÷†¡¢ÐǼÓÆ¡¢Ð¼ÓÆÂ.
   
  Cash and Carry untuk pelanggan-pelanggan dari Penang, Butterworth, Bukit Mertajam, Nibong Tebal, Perai, Georgetown, Hotel Royal Penang, Eastern Oriental Hotel, E & O Hotel, Jelutong, Pulau Tikus, Tanjung Bungah, Bayan Baru, The Krystal Suites Penang, Eastin Hotel Penang, Bayan Lepas, Batu Maung, Air Itam, Balik Pulau, Teluk Kumbar, Teluk Bahang, Batu Feringgi, Bukit Bendera, Farlim, Gurney Drive, G Hotel Penang, Desa Pelangi Condo, Evergreen Laurel Hotel Penang, Bayview Hotel Georgetown Penang, Padang Kota, Century Bay Residenses, Bukit Tengah, Permatang Tinggi, Bukit Minyak, Tambun, Simpang Ampat, Taman Tasik Mutiara, Sungai Bakap, Jawi, Provinve Wellesley, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan, Macang Bubuk, Tasik Gelugor, Kampung Selamat, Kubang Semang, Penanti, Kubang Ulu, Mengkuang Titi, Penaga, B'worth, Sunway Hotel Georgetown Penang, Hotel Penaga, Banana Boutique Hotel, Cheong Fatt Tze Mansion, Chulia Heritage Hotel, Red Inn Court, Cititel Penang, Hotel Mingood, Georgetown Hotel, Dwell By Pallanquinn, Campbell House, 1926 Heritage Hotel, Berjaya Penang Hotel, Grand Paradise Penang Hotel, Mango Tree Place, YMCA Penang, PalanquinnHeritage Suites, Deluxcious Heritage Hotel, Moon Tree 47, Coffee Atelier, Cozy Home Inn, Cocoa Mews, Lodge 18 Hotel, Paramount Hotel, Straits Collection Hotel, Ryokan ChicHostels, China Tiger, KOMTAR, Traders Hotel Penang, Relau, Sungai Ara, Teluk Tempoyak, Lam Wah Ee Hospital, Hospital Pulau Pinang / Penang General Hospital, Loh Guan Lye Specialists Centre, Tanjung Medical Centre, Gleneagles Medical Centre, Hospital Bukit Mertajam, Hospital Kepala Batas, Hospital Sungai Bakap, Hospital Parit Buntar, Bagan Specialist Centre, Hospital Seberang Jaya , KPJ Penang Specialist Hospital , Penang Adventist Hospital, Island Hospital, Hospital Pantai Mutiara, Bumbung Lima, Sungai Dua, Sungai Puyu, Bagan Ajam, Jalan Raja Uda, Auto City, Juru, Batu Kawan, Seberang Jaya, Mak Mandin, Bagan Jermal, Permatang Pauh, Sungai Puyu, Berapit, Mengkuang, Kubang Hulu, Tasik Junjong, Sungai Udang, Bukit Tambun, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia.Perak: Parit Buntar, Bagan Serai, Selama, Batu Kurau, Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Taiping. Kedah: Kulim, Sungai Petani, Lunas, Pantai Merdeka, Tikam Batu, Bakar Arang, Padang Serai, Mahang, Sg Petani, Kuala Ketil, Kupang, Baling, Sell very low price pharmacy OTC : Vita Health, Kordel's, Seven Seas, Sevenseas, Bio-Life, THC Total Health Concept, Total Image Collagen, Horleys, 21st Century, Novalac milk powder, Durex condom and lubricant, Futuro knee guard, Abbott nutrition Ensure FOS, Glucerna SR,Pediasure, Enercal Plus, Blackmore, Appeton, Champs, Nutren Diabetik Fibre Optimum, buy sell wheelchair promotion price / harga promosi farmasi at Pulau Pinang, Malaysia. Hospital Bukit Mertajam is near our pharmacy outlet at 6, Jalan Danby, 14000 Bukit Mertajam. Tel: 04-5304642; KPJ Penang Specialist Hospital is near our pharmacy outlet at 1393, Jalan Padang Lallang,Taman Mutiara,14000 Bukit Mertajam.Tel: 04-5370278; Bagan Specialist Centre and Hospital Seberang Jaya are near to our pharmacy outlet at 32-38, Jalan Perai Jaya 2,13700 Perai, Penang.Tel: 04-3987611; Our outlet in Penang Island is at G-344-25, Jalan Pengkalan Weld,10200 Georgetown, Penang.Tel: 04-2623357 in George Town near Komtar, Penang Traders Hotel, Pragin Mall, 1st Avenue, Penang Road, Jelutong Express, Tun Dr Lim Chong Eu Expressway, Lam Wah Ee Hospital, Hospital Pulau Pinang / Penang General Hospital, Loh Guan Lye Specialists Centre, Tanjung Medical Centre, Gleneagles Medical Centre, Penang Adventist Hospital, Island Hospital, Hospital Pantai Mutiara.
   
   
  Courier express ke Perlis: Indera Kayangan, Arau, Chuping, Jejawi, Padang Besar, Kuala Perlis, Kangar. Kedah: Darul Aman, Tikam Batu, Bidong, Semeling, Sungai Lalang, Kampung Batu Lima,Mahang, Merbok, Bukit Selambau, Alor Setar, Baling, Gurun, Jitra, Kulim, Lunas, Sungai Ular, Labu Besar, Padang Serai, Sungai Karangan, Kuala Ketil, Tawar, Teloi, Sungai Tawar, Tanjung Dawai, Kuala Muda, Jeniang, Pendang, Sik, Tanjung Dawai Yan, Kuala Kedah, Pokok Sena, Kepala Batas Kedah, Hutan Kampung, Naka, Kuala Nerang, Padang Terap, Bandar Darul Aman, Jerlun, Tunjang, Changloon, Kodiang, Bukit Kayu Hitam, Changlun, Gua Cempedak.Perak: Darul Ridzuan, Ipoh, Kuala Kangsar, Gopeng, Taiping, Selama, Tapah, Kampar, Bidor, Teluk Intan, Setiawan, Lumut, Tanjung Malim, Chemor, Parit Buntar, Tanjung Piandang, Tanjong Piandang, Simpang Lima, Bagan Serai, Bandar Baru, Kuala Kurau, Selama, Bukit Merah, Batu Kurau, Kamunting, Taiping, Trong, Changkat Jering, Pantai Remis, Pantai Rengas, Sungai Siput, Bersia, Grik, Kroh, Batu Gajah, Papan, Cameron Highland, Langkap, Hutan Melintang, Sungai, Tanjong Malim.Kelantan: Darul Iman, Pasir Putih, Macang, Peringat, Bachok, Kuala Kerai, Pengkalan Chepa, Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Rantau Panjang, Machang, Tanah Merah, Kuala Krai, Gua Musang, Kota Bharu. Terengganu: Darul Iman, Kemasik, Cukai, Tanjung Berhala, Teluk Kalung, Kerteh, Kuala Dungun, Marang, Rusila, Kampong Agil, Bukit Payung, Kuala Brang, Jertih, Besut, Paka, Kemaman, Dungun, Setiu, Kuala Terengganu. Selangor: Darul Ehsan, Shah Alam, Petaling Jaya, Kelang, Puchong, Lembah Beringin, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Bukit Beruntung, Rawang, Sungai Buloh, Damansara, Gombak, Petaling, Subang Jaya, Ulu Langat, Port Klang, Kuala Langsat, Putrajaya, Banting, Bangi, Kajang, UPM, Sungai Besi, Sepang. Kuala Lumpur: Ampang, Bandaraya Kuala Lumpur, Setapak, Cheras. Negeri Sembilan: Darul Khusus, Mantin, Nilai, Port Dickson, Jelebu, Seremban Industrial Area, Lenggeng, Senawang, Bahau, Chembong, Rantau, Serting, Johol, Pasir Panjang, Gemenchih, Gemas, Kuala Pilah, Rembau, Tampin, Serembam. Melaka: Melaka, Alor Gajah, Jasin, Kem Terendak, Kuala Sungei Baru, Masjid Tanah, Bukit Rambai, Paya Rumput,Durian Tunggal, Tebong Estate, Klebang Besar, Batu Berendam, Kerubong, Tanjung Keling, Kota Melaka, Air Molek, Air Keroh Industrial Area, Cheng Industrial, Merlimau,Tangga Batu. Johor: Darul Takzim, Tangkak, Pagoh, Keratong, Labis, Paloh, Mersing, Air Hitam, Benut, Pontian Kecil, Senai, Kuala Sedeli, Johor Baharu, Johor Bahru, Tampoi, Ulu Tiram, Kota Tinggi, Teluk Rumania,Pekan Nenas,Segamat, Kulai, Muar, Batu Pahat, Gemas, Masai, Pasir Gudang, Gelang Patah, Pulai, Skudai, Yong Peng, Kluang, Simpang Renggam, Kota Tinggi, Johor Baru. Pahang: Darul Makmur, Janda Baik, Karak Raub, Genting Highlands, Lanchang, Kuala Lipis, Teriang, Jerantut, Jengka Pusat, Gambang, Semambu Industrial Area, Gebeng, Pekan, Bandar Muadzham Shah, Sungai Lembing, Pergau, Cherating, Bukit Kijal, Kuala Rompin, Endau Rompin, Nenasi,Bentong, Temerloh, Mentakab, Maran, Kuantan, Malaysia. We sell / buy atau jual / beli kerusi roda dengan harga / price murah dan ekonomi and low economic price. We are also retailer and wholesaler, agent, distributor, pemborong, ajen, pembekal, pengedar untuk katil hospital terus dari pembuat atau kilang. We specialize in wheelchair, commode chair, hospital bed, hearing aid, walking aid, rehab Malaysia. Our products: > 20 types of wheelchair kerusi roda, commode chair, shower chair kerusi mandi, katil rumah sakit orang tua uzur hospital bed, walking aids: walking frame, quad cane, rollator, examination couch, ambulance stretcher, adult diaper, blood presure meter, blood glucose test meter, alternating ripple mattress, suction pump,walker. We do retail and wholesale in borong / runcit jual / beli sell / buy in pharmacy / farmasi Bukit Mertajam, Butterworth, Perai, Nibong Tebal, Georgetown, Penang, Pulau Pinang, Kedah Perak Malaysia, Singapore, Singapura. Lundu, Kuching, Bau, Pending, Kota Samarahan,Serian, Simunjan, Sri Aman, Betong, Spaoh, Saratok, Sarikei, Bintangor, Sibu, Kanowit, Mukah, Song, Kapit, Talau, Bintulu, Miri, Lutong, Limbang, Lawas, Sarawak, Sipitang, Tenom, Beaufort, Labuan, Nabawan, Keningau, Kota Kinabatangan, Kuala Penyu, Papar, Pekan Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Kota Belud, Kota Merudu, Kudat, Pilas, Beluran, Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Semporna, Tawau, Nunukan, Sabah, Malaysia.


  Last Updated @ 5/24/2016 8:49:08 AM


    Buy with confidencewe have 84 Good Ratings from buyers !

  BuyerItem IDDateRatings
  al**** 184590926 1/2/2017 8:10:00 AM Delivery is fast but seller shipped not according to customer remarks.. other than that, everything is in good condition.. great value for money..
  al**** 186978748 1/2/2017 8:10:00 AM Delivery is fast but seller shipped not according to customer remarks.. other than that, everything is in good condition.. great value for money..
  ti**** 181579098 12/31/2016 3:07:00 PM Fast delivery
  me**** 181581267 12/28/2016 8:35:00 AM Items received in good condition...price is a lot cheaper than outside stores...will trade again
  me**** 181654934 12/28/2016 8:35:00 AM Items received in good condition...price is a lot cheaper than outside stores...will trade again
  me**** 181583274 12/28/2016 8:35:00 AM Items received in good condition...price is a lot cheaper than outside stores...will trade again
  af**** 182440801 12/21/2016 11:59:00 PM Thank you. Recommended to all
  ad**** 186523545 12/20/2016 8:27:00 PM Trusted seller

  Questions & Answers   Ask Seller

  Recently Viewed Items


  After buyer's payment has been in our company bank account, courier express company takes 2 to 6 working days to reach the buyer.

  Questions & AnswersDo you have any questions to ask merchant about this product   Ask Seller

  Related Products

  rehabsupply' Best Seller

  Promotion Items

  rehabsupply' Items  You may also be interested in Tag:
  *kerusi roda  Note : The seller assumes all responsibility for listing this item. Please contact the seller to resolve any questions before or after purchasing the item. Currency is RM (Ringgit Malaysia) unless otherwise noted.
  Back to Top
  lelong class
   
  subscribe
  Our Affiliates : Lmall.my | Superbuy.my | Pretty.my