loading

Dasar Privasi Lelong.my

English version

Selamat datang ke platform Lelong.my yang dikendalikan oleh Interbase Resources Sdn Bhd dan sekutunya (secara individu dan kolektif, "Lelong", "kami", "kami" atau "kami"). Lelong mengambil tanggungjawabnya di bawah undang-undang dan peraturan privasi yang terpakai ("Undang-undang Privasi") dengan serius dan komited untuk menghormati hak privasi dan kebimbangan semua Pengguna laman web dan aplikasi mudah alih Lelong kami ("Platform") (kami merujuk kepada Platform dan perkhidmatan yang kami sediakan seperti yang diterangkan pada Platform kami secara kolektif sebagai "Perkhidmatan"). Pengguna merujuk kepada pengguna yang mendaftar untuk akaun dengan kami untuk penggunaan Perkhidmatan, termasuk kedua-dua pembeli dan penjual (secara individu dan secara kolektif, "Pengguna", "anda" atau "anda").

Sebagai sebahagian daripada pematuhan Lelong.my kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) dan komitmen ke arah melindungi maklumat peribadi ahli kita, Lelong.my telah menyediakan perlindungan data dan pematuhan prinsip peribadi yang Lelong.my berdiri berpandukan dalam penyediaan produk dan perkhidmatan kepada ahli / pelanggan kami.

Sila baca Pernyataan Privasi Lelong.my untuk memahami bagaimana kami menggunakan data peribadi yang mungkin kami dapati daripada anda. Dengan menyediakan Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk Kenyataan Privasi ini, dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan, dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang digambarkan dalam Kenyataan Privasi ini.


1. Apakah Pernyataan Privasi ini Menerangkan

Pernyataan Privasi ini menerangkan:


2. Apakah Definasi Maklumat Peribadi

Data peribadi adalah apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda. Ini termasuk apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi anda.


3. Apakah jenis Maklumat Peribadi yang dikumpul

Untuk membolehkan kami menyediakan anda dengan Produk dan Perkhidmatan kami, dan untuk beroperasi dengan cekap dan berkesan, kami perlu mengumpulkan Maklumat Peribadi yang relevan daripada anda. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh kami mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) yang berikutnya: -


4. Bila dan Bagaimana kami mengumpul data peribadi anda?

Maklumat peribadi yang wajib pihak kami kumpulkan daripada anda akan digunakan dan/atau berkongsi bersama dalam kumpulan korporat syarikat kami dan kepada pihak ketiga untuk satu/atau maksud yang berikut:-

Apabila anda memasuki laman web kami, sila sedar bahawa :

Oleh itu, ia akan menjadi bijak untuk anda untuk memeriksa dasar privasi pihak ketiga tersebut sebelum mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak dan / atau laman web ketiga tersebut.


5. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih daripada yang berikut : -


6. Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan Produk dan Perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasinya, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat mengenai anda kepada pihak-pihak ketiga berikut:

tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau obligasi) terpakai kepada Interbase Resources.


7. Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Diberi Anda Tidak Lengkap

Di mana dinyatakan (contohnya dalam borang pendaftaran/permohonan), anda diwajibkan memberi maklumat peribadi kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami. Jika anda enggan memberikan maklumat peribadi yang diwajibkan tersebut atau ingin menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan / permintaan anda atau menyediakan anda dengan produk dan / atau perkhidmatan kami.


8. Hak Anda Untuk Mengakses Dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh membantu anda untuk mengakses, membetulkan dan menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami.

Jika anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda dalam simpanan kami, atau jika anda berpendapat bahawa maklumat peribadi yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkenaan, tidak terkini atau jika anda ingin menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda termasuk data peribadi yang berhubungan dengan orang lain yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi, anda boleh membuat permintaan kepada kami melalui e-mel jabatan Maklum Balas kami. Anda harus menyatakan UserID anda, nama penuh, alamat e-mel, mel / alamat bil dan telefon bimbit / nombor telefon tetap dan nyatakan dengan ringkas maklumat yang anda ingin salinan dalam mana-mana permintaan itu. Kami akan mengenakan bayaran pemprosesan untuk mencari dan menyediakan anda dengan akses kepada maklumat peribadi anda untuk menampung kos pentadbiran.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan atau menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda dalam masa 21 hari dari tarikh penerimaan permintaan anda dan yuran pemprosesan yang berkaitan.

Sila ambil perhatian bahawa kita mungkin terpaksa menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, sebagai contoh apabila kita tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah yang bersifat komersial sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda daripada sebab-sebab tidak dapat akur dengan permintaan anda.


9. Penarikan balik kebenaran untuk meneruskan penggunaan, pendedahan, penyimpanan dan/atau pemprosesan data peribadi.

Anda boleh menyampaikan penarikan balik persetujuan anda untuk penggunaan berterusan, pendedahan, penyimpanan dan/atau pemprosesan data peribadi anda melalui e-mel kepada kami di feedback@lelong.com.my , dan kami akan memproses permintaan tersebut mengikut Polisi Peribadi ini dan kami kewajipan di bawah Undang-undang Privasi dan undang-undang lain yang berkenaan. Walau bagaimanapun, penarikan balik persetujuan anda mungkin bermakna kami tidak akan dapat terus menyediakan Perkhidmatan kepada anda dan kami mungkin perlu menamatkan hubungan sedia ada anda dan/atau kontrak yang anda miliki dengan kami.

Untuk memadam akaun, anda boleh menghantar permintaan anda melalui e-mel ke feedback@lelong.com.my


10. Kewajipan Anda sebagai Ahli

Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap kepada kami mengenai diri anda dan mana-mana orang lain yang maklumat peribadi yang anda berikan kami dan untuk mengemaskini maklumat peribadi ini sebagai dan apabila ia menjadi salah atau tamat tarikh dengan menghubungi Lelong.my melalui maklumat perhubungan yang diberikan di bawah. Kewajipan ini merupakan syarat bagi penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan/atau individu-individu lain yang disahkan atau dibenarkan oleh anda atau organisasi/syarikat anda untuk menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan tersebut.

Sekiranya anda mungkin perlu untuk menyediakan kami dengan maklumat peribadi kepada pihak ketiga (contohnya tentang pasangan perniagaan anda, suami atau isteri atau anak-anak atau di mana anda merupakan orang yang dilantik (dalam syarikat atau organisasi) untuk berurusan dengan kami, jika anda memperolehi dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan dan / atau produk yang mereka akan menggunakan ), anda mengesahkan yang anda mempunyai (i) mendapatkan kebenaran mereka atau sebaliknya anda berhak memberi maklumat peribadi mereka kepada kami dan untuk kami menggunakan maklumat peribadi tersebut dengan sewajarnya, dan (ii) memberitahu mereka untuk membaca Penyataan Privasi ini di laman web kami di www.lelong.com.my/content/help/PrivacyPolicy


11. Pengemaskinian Kepada Penyataan Privasi Kami

Kami mungkin akan meminda Penyataan Privasi ini dari masa ke semasa dan versi terkini akan digunapakai dan menggantikan sebarang dan semua versi terdahulu, termasuk tetapi tidak terhad kepada versi di dalam risalah atau salinan bercetak. Sila semak laman web kami untuk maklumat mengenai amalan-amalan paling terkini kami.


12. User ID Privacy Policy

Tapak web ini menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analitikal web yang disediakan oleh Google, yang meletakkan fail teks yang dikenali sebagai "cookies" pada komputer anda untuk membantu kami menganalisis cara pengguna berinteraksi dengan tapak. Maklumat ini kemudiannya digunakan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kami kepada semua pengguna kami.

Semua data yang dimuat naik tidak boleh dikenal pasti secara peribadi dan tidak akan dapat dikesan kepada mana-mana individu atau peranti tertentu.

Mana-mana pengguna tapak web yang tidak mahu data mereka dikumpul dengan Google Analytics boleh memasang alat tambah penyemak imbas ikut serta Google Analytics. Alat tambah ini melarang skrip Google Analytics berjalan di tapak web untuk menghantar sebarang maklumat ke Google Analytics. Anda boleh melawati halaman ikut serta Google Analytics dan memasang alat tambah untuk penyemak imbas anda dan menyemak imbas untuk mendapatkan butiran lanjut tentang memasang atau menyahpasang alat tambah itu.


13. Butiran Maklumat Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan berhubung Kenyataan Privasi ini, sila hubungi kami di feedback@lelong.com.my


ACCEPT THE FOLLOWING PAYMENT METHODS
visa mastercard fpx maybank publicbank cimb hongleong touchngo boost
Copyright © 2024 Interbase Resources Sdn. Bhd. (465435-U).
All product names are trademarks of their respective companies.
Lelong.my is not affiliated with or endorsed by any company listed on this site.